Stuur een berichtje

162 lessen voor "scheikunde" gevonden

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 1…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 2…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 3…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 4…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 5…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 6…

Leer in deze opgave om een reactievergelijking kloppend te maken en hoe je kan rekenen met molverhoudingen.…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 7…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2015-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 8…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 9…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 10…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 11…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 13…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 14…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Scheikunde 2014-I opgave 15…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 16…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 17…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2014-I opgave 18…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 19…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 20…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 21…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO Scheikunde 2015-I opgave 22…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO Scheikunde 2015-I opgave 23…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Bij reactiemechanismen worden vaak de termen nucleofiel en elektrofiel gebruikt. In deze video leer je wanneer er sprake…

Met behulp van Binas kun je van een zout bekijken en afleiden hoe de oplosvergelijking eruit moet komen te zien. Enkele …

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

Alle verschillende atomen staan geordend weergegeven in het periodiek systeem. De indeling van de atomen is op verschill…

De snelheid van de SN1-reactie wordt, net als de SN2-reactie, door verschillende factoren beĆÆnvloed. Deze verschillen s…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

Metalen kunnen worden aangepast door hier stoffen aan toe te voegen. In deze video wordt het roestvrij maken en de toevo…

Materialen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieĆ«n. De hardheid van de eerste categorie, de metalen, wordt in deze vi…

Iedere stof is giftig in een bepaalde hoeveelheid. Er zijn momenteel 3 manieren waarop de giftigheid van stoffen wordt u…

Koolhydraten of sachariden, de energiedragers van het menselijk lichaam, worden geproduceerd in en door planten tijdens …

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

Vetten, ook wel triglyceriden genoemd, worden gemaakt vanuit glycerol en vetzuren. De eigenschappen en productie van dez…

Een ingewikkelder voorbeeld van polymerisatie aan de hand van een additiereactie kan plaatsvinden met buta-1,3-dieen. He…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Vetten zijn Ć©Ć©n van de essentiĆ«le voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Hoe vetten eruit zien en welke notatie…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In de vorige video is de additie van waterstofbromide aan een alkeen al aan bod gekomen. Hier zie je een ander voorbeeld…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

Iedere chemische reactie wordt samengevat met behulp van een reactievergelijking. Wat er met de deeltjes gebeurt in de r…

Het opstellen van een zuur-base-reactie wordt in het algemeen gedaan aan de hand van een stappenplan. In deze video zie …

De ruimtelijke bouw van een cis- of trans-isomeer verschilt behoorlijk. Dit leidt ertoe dat het verschillende moleculen …

Vanuit een Lewisstructuur kan worden bepaald wat de ruimtelijke vorm van het molecuul moet zijn. De regels hierbij en wa…

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

Om meer inzicht te krijgen in waarom moleculen bindingen vormen en/of verbreken, zijn Lewisstructuren van essentieel bel…

Het berekenen van de pH als gevolg van het oplossen van een sterk(e) of zwak(ke) zuur/base wordt in deze video uitgebrei…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Zuren kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Waarom dit gebeurt, en wat daarmee het verschil in gedrag…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

De vorming van een eiwit wordt in deze video aan de hand van een voorbeeld met drie aminozuren behandeld.…

Ieder enzym heeft de ideale omstandigheden waarbij deze functioneert. Hoe dit afhangt van bepaalde omstandigheden zie je…

Bij iedere chemische reactie hoort een verandering van energie. Dit is het gevolg van een optelsom van vormingswarmten v…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Het aantal voorbeelden van gesubstitueerde koolwaterstoffen is gigantisch, dus worden er in deze video nog een aantal be…

De hoofdtypen koolwaterstoffen verschillen in verzadiging van de koolstofatomen. Het onderscheid tussen deze typen zie j…

Sommige koolwaterstoffen hebben een structuur waarbij de koolstofatomen als ringstructuren zijn verbonden. De namen en s…

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

Molberekeningen zijn in de scheikunde van essentieel belang, en kun je met behulp van een standaard stappenplan gestruct…

Het berekenen van de reactiesnelheid doe je met behulp van een tabel waarin je de concentratie en tijd tegen elkaar uitz…

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

Atoombindingen bevinden zich in een molecuul, maar tussen moleculen zijn er ook bindingen mogelijk. De beide varianten d…

In het periodiek systeem is, behalve de vele verschillen tussen atomen, nog een verschil belangrijk om onderscheid te ma…

Ionen die in zouten voorkomen, hebben zo hun eigen lading. Er zijn trucs om snel te achterhalen wat de lading van versch…

Metalen kunnen er op verschillende manieren uit zien, en daarmee verschillende eigenschappen hebben die bepalen hoe een …

Voor niet-metaalionen gelden andere regels wat betreft naamgeving dan voor metaalionen. Hoe je deze op de juiste manier …

In deze video zie je voorbeelden van welke aanpak je nodig hebt voor het vinden van de juiste systematische naam van een…

De regels voor het bedenken en tekenen van isomeren worden in deze video toegelicht.…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Evenwichtsreacties kunnen tijdelijk worden beĆÆnvloed door omstandigheden van buitenaf te veranderen, maar welke gevolge…

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

Verschillende atomen hebben verschillende samenstellingen. Aan de hand van het atoomnummer en massagetal kun je hierin o…

Van ieder element zijn verschillende samenstellingen mogelijk, waardoor men in het periodiek systeem een gemiddelde laat…

In deze les duiken we dieper in het werken met molaire massa. Hoe berekenen we de molaire massa van verschillende stoffe…

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Redoxreacties hebben de eigenschap dat ze geschikt zijn om spanning uit te kunnen halen. Hoeveel spanning een batterij d…

Redoxreacties zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt, en lijken op verschillende vlakken op zuur-baserea…

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

De formules van zouten worden verhoudingsformules genoemd, waarvan het opstellen in deze video met behulp van 2 voorbeel…

Het rekenen aan chemische reacties wordt in feite altijd op dezelfde manier gedaan, maar hoe precies? Met behulp van de …

Sommige chemische reacties zijn niet aflopend, maar verlopen twee kanten op. Aan de hand van een voorbeeld wordt hier ui…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

In deze video leer je beknopt hoe de energie die zich in stoffen bevindt, verandert tijdens een chemische reactie. Hoe g…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

Het milieu heeft te lijden onder het verbranden van brandstoffen in auto's, fabrieken, e.d. De chemische reacties die hi…

De krachten tussen moleculen bepalen of stoffen mengbaar zijn, of oplosbaar zijn in een oplosmiddel. De oplosbaarheid va…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Water heeft een ongewoon hoog kookpunt ten opzichte van vele stoffen. De reden hierachter en waarom stoffen wel of niet …

Opvallend is dat de SN1- en E1-reactie dezelfde eerste reactiestap hebben. Dit en andere factoren leiden ertoe dat subst…

De SN1-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, maar deze zijn anders dan bij de SN1-reactie. In deze video kom je er…

De SN2-reactie verloopt in meerdere tussenstappen, die we terugvinden in het mechanisme. Alles waar je op moet letten bi…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Corrosie of roest is een veel voorkomend probleem waar veel dagelijkse, metalen voorwerpen mee te maken krijgen. Hierom …

Additiereacties hebben altijd een simpele reactievergelijking. Wat er daadwerkelijk moet gebeuren voor deze reactie zijn…

Het mechanisme van een radicaalreactie bestaat uit 3 stappen, die ieder moeten worden uitgewerkt om goed te snappen wat …

Voornamelijk koolwaterstoffen worden vaak onjuist getekend in een structuurformule. Door bijvoorbeeld een dubbele bindin…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

De energie in stoffen kan op verschillende manieren worden bekeken en toegepast. Hier worden enkele voorbeelden en toepa…

Moleculaire stoffen worden gevormd uit niet-metaalatomen, waarbij deze atomen hun elektronen delen. Waarom doen atomen d…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Vele moleculen bevatten koolstof- en waterstofatomen, genaamd koolwaterstoffen. De oorsprong van deze stoffen uit de nat…

Sommige batterijen die we in het dagelijks leven gebruiken zijn oplaadbaar. In deze video leer je wat ervoor nodig is om…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

In deze video zie je het opstellen van een redoxreactie uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van oxaalzuur en een aan…

Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijking is voor het oplossen van d…

Bij sommige (ingewikkeldere) berekeningen kan je worden gevraagd te berekenen hoeveel product er maximaal ontstaat bij e…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Om isomeren te kunnen bedenken, moet je weten wat je vooral wel en niet moet doen. Met behulp van een voorbeeld zie je h…

Aan evenwichtsreacties kan worden gerekend volgens het stappenplan voor chemisch rekenen. Hier wordt uitgelegd hoe je di…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

Een andere manier om met polycondensatie tot een polymeer te komen, is door gebruik te maken van een diol en een diamine…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Zouten bestaan uit ionen, waarvan vele verschillende voorbeelden te bedenken zijn. De eigenschappen en naamgeving van ve…

Ieder atoom maakt in een molecuul een bepaald aantal bindingen. Hierdoor ontstaat een unieke molecuulformule voor iedere…

In deze video leer je in een stappenplan hoe je koolwaterstoffen een chemische naam geeft.…

De tweede manier om een polymeer te maken is met behulp van polycondensatie. Door hierbij te gebruik te maken van een di…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

Een indicator laat zien hoe de pH van een oplossing verandert. Het gebruik van de indicator en het onderscheid tussen zu…

Planten krijgen hun energie uit het proces van fotosynthese en mensen gebruiken de zuurstof hieruit voor de ademhaling. …

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

In deze video wordt uitgelegd hoe je met een willekeurige evenwichtsreactie kunt aantonen wat er gebeurt als de concentr…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!