Stuur een berichtje

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

Iedere stof is giftig in een bepaalde hoeveelheid. Er zijn momenteel 3 manieren waarop de giftigheid van stoffen wordt u…

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Het opstellen van redoxreacties gaat volgens een stappenplan. In deze video zie je voor het voorbeeld van zink en geconc…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!